Komunikacija i savjetovanje članova putem hrvatske društvene mreže
logo header blue white 6a9f989eaebe7bddb9b220d3b05909f0

Članovi ELARD-a, 30.siječnja 2019., u Bruxelles-u, održali su stastanak s predstavnicima Mreža LAG-ova iz 16 zemalja članica. LEADER mrežu Hrvatske, na sastanku je predstavljala Dijana Posavec iz LAG-a Međimurski doli i bregi. Sastanak se odvio u okviru projekta “ROAD – Rural Opinions, Advocacy and Development” u kojem je ELARD nositelj teme „LEADER/CLLD for citizens and for the European Union“. Projekt ROAD predstavlja jednu od aktivnosti Europskog ruralnog parlamenta za razdoblje 2018.-2019. koju podupire Program Europske unije „Europa za građane“.

Nakon Verhosta u Nizozemskoj, 2017., slijedeći Europski Ruralni Parlament održati će se u austrijskom selu Candas, 06.-09.11. 2019. u partnerstvu ELARD-a, ERCA - European Rural Community Alliance te PREPARE-a. Domaćin 4-tog Europskog Ruralnog Parlamenta biti će READER, austrijska nacionalna MRR te REDR, španjolska nacionalna MRR. U međuvremenu, 14.03.2019. partnerstvo Europskog Ruralnog Parlamenta organizirati će međudogađaj u suradnji s EESC u Bruxelles-u.

Glavna tema dnevnog reda ovog sastanka bila je rasprava o ažuriranju stajališta ELARD-a o budućnosti LEADER / CLLD-a za sljedeće programsko razdoblje, nakon rasprave o zakonodavnim prijedlozima Europske komisije o kohezijskoj politici i ZPP-u za 2021. -2027. a temeljem zaključaka s LEADER RELOADED konferencije održane u rujnu 2018. u Potrugalu.

Druga glavna tema dnevnog reda sastanka bila je rasprava o poboljšanju komunikacijskih alata između ureda i članica te poboljšanje diseminacije informacija vezanih za razvoj LEADER/CLLD-a.

31.siječnja 2019. održan je 6-ti sastanak LEADER pododbora ENRD-a na kojem su predstavnici ruralnih mreža, između ostalih i predstavnik LAG-ova RH u okviru nacionalne MRR, a ujedno i predstavnik LmH, LAG Međimurski doli i bregi, raspravljali o trenutnom stanju provedbe LEADER/CLLD-a i prijedlogu zakonodavnog okvira ZPP-a nakon 2020-te. Najveći fokus rasprave bio je na aktivnostima suradnje te aktivnostima u jačanju kratkih oprskbnih lanaca. Ključna tema sastanka bila je provedba vrednovanaj LRS i rada LAG-ova, s naglaskom na postupak provedbe samoprocjene, kao i prioritetne aktivnosti za identifikaciju i razmjenu informacija o primjerima dobre prakse u implementaciji LEADER/CLLD-a.

Krajem 2018. godine, LEADER mreža Hrvatske, u suradnji s LAG-ovima Republike Hrvatske, izradila je prvi Katalog LAG-ova odobrenih za provedbu LEADER/CLLD-a u okviru Programa ruralnog razvoja za programsko razdoblje 2014.-2020. na hrvatskom i engleskom jeziku.

Prošlo je više od dvije godine otkako su odabrane lokalne akcijske grupe za provedbu lokalnih razvojnih strategija u okviru Mjere 19, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Republika Hrvatska danas ima 54 Lokalne akcijske grupe u javnosti poznate kao LAG-ovi ili lokalna razvojna partnerstva predstavnika gospodarske, civilne i javne interesne skupine odnosno sektora. Strategije koje su LAG-ovi razvili pokrivaju 51.047,08 km2 ili 90,2% kopnenog nacionalnog teritorija i uključuju 2.440.915 stanovnika odnosno 56,97% ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske (prema Popisu stanovništva iz 2011. godine). U LAG-ovima aktivno djeluju lokalni razvojni dionici s područja 6.165 naselja (91,05% ukupnog broja naselja) koja administrativno pripadaju 108 gradova i 403 općine (85,04% ukupnog broja gradova i 94,16% ukupnog broja općina) odnosno 511 jedinica lokalne samouprave (92,07% ukupnog broja jedinica lokalne samouprave) Republike Hrvatske, što jasno dokazuje veličinu razvojnog potencijala ovih prostora.

Važno je istaknuti kako je ovo prva publikacija o svim odobrenim LAG-ovima Republike Hrvatske koja je sufinancirana iz Tehničke pomoći, sredstava podmjere 20.2 Programa ruralnog razvoja, u okviru provedbe Akcijskog plana rada nacionalne Mreže za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede.

lmh izradila prvi katalog odobrenih lag ova republike hrvatske

Tijekom 2018-te LmH je nastavila aktivnu suradnju s European Evaluation Helpdesk for Rural Development te sudjelovala na ukupno 3 konzultacijske radionice.

Prva i najznačajnija za Lokalne akcijske grupe u RH te samu LmH, bila je posvećena provedbi LEADER/CLLD-a na EU razini „Showing the added value of LEADER/CLLD through evaluation“ (Helsinky, Finska, 16.-19.05.2018.) gdje je glavni tajnik  LmH, Bojana Markotić Krstinić, imala posebno izlaganje vezano za provedbu evaluacije u RH te dodatno razvila usku suardnju s kolegama iz ruralnih mreža, LAG-ova, Agencija za plaćanje i Ministarstava drugih zemalja EU. Nastavno na navedeno, na radionici je LmH provela detaljne konzultacije s predstavnicima evaluacijskih odjela DG Agri i DG Mare kako bi se dogovorila metodologija provedbe evaluacije dodane vrijednosti LEADER/CLLD-a u Hrvatskoj, a u cilju što kvalitetnijeg programiranja provedbe za slijedeće programsko razdoblje. LmH se obvezala istu provesti na razini RH, u narednom razdoblju.

Druga radionica provedena je u razdoblju od 24.-25.10.2018. u Varšavi, Poljska, pod nazivom: „Approaches to assess socio-economic and sector related RDP impacts in 2019.“ i bila je posvećena uvodu u evaluaciju programa ruralnog razvoja svih zemalja Europske unije. LmH je intenzivirala i suradnju s Evaluation Helpdesk-om radi priprema za provedbu vrednovanja LEADER/CLLD-a i Programa ruralnog razvoja RH koja će se provesti u 2019. godini.

Treća radionica održana 12.-13.12.2018. u Bratislavi, Slovačka, pod nazivom: „Approaches to assess environmental RDP impacts in 2019.“ bila je posvećena evaluaciji utjecaja PRR na zaštitu okoliša i okolišne aspekte.

Agende, Prezentacije i Materijali s radionica u 2018. nalaze se na linkovima u tekstu. 

Stranica 1 od 14

Prvi strukturni financijski instrument za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

Prvi strukturni financijski instrument za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

04 Listopad 2015
Referentni broj ugovora: VS/2014/0448 Izvor financiranja: Europska Komisija, Direktorat za zapošljavanje, socijalne poslove i inkluziju, Brisel Ukupna vrijednost projekta: 157.907,88…
Više...
Bruxelles: LMH na sastanku ELARD-a i LEADER pododbora ENRD-a

Bruxelles: LMH na sastanku ELARD-a i LEADER pododbora ENRD-a

20 Veljača 2019
Članovi ELARD-a, 30.siječnja 2019., u Bruxelles-u, održali su stastanak s predstavnicima Mreža LAG-ova iz 16 zemalja članica. LEADER mrežu Hrvatske,…
Više...
LMH izradila prvi Katalog odobrenih LAG-ova Republike Hrvatske

LMH izradila prvi Katalog odobrenih LAG-ova Republike Hrvatske

20 Veljača 2019
Krajem 2018. godine, LEADER mreža Hrvatske, u suradnji s LAG-ovima Republike Hrvatske, izradila je prvi Katalog LAG-ova odobrenih za provedbu…
Više...
Suradnja LMH s Europskim evaluacijskim deskom za potporu ruralnom razvoju u 2018. godini

Suradnja LMH s Europskim evaluacijskim deskom za potporu ruralnom razvoju u 2018. godini

20 Veljača 2019
Tijekom 2018-te LmH je nastavila aktivnu suradnju s European Evaluation Helpdesk for Rural Development te sudjelovala na ukupno 3 konzultacijske…
Više...
Bruxelles: LMH sudjelovala na godišnjoj Skupštini ELARD-a

Bruxelles: LMH sudjelovala na godišnjoj Skupštini ELARD-a

20 Veljača 2019
Predstavnice LMH, Anđela Cvjetković iz LAG-a Terra liburna i Marija Kuljarić iz LAG-a Mareta, 10. prosinca 2018. sudjelovale su u…
Više...
LMH - Sekcija za implementaciju LEADER/CLLD-a u okviru OPPR započela intenzivne edukacije Lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

LMH - Sekcija za implementaciju LEADER/CLLD-a u okviru OPPR započela intenzivne edukacije Lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

20 Veljača 2019
Četvrta radionica LEADER mreže Hrvatske u 2018. godini održana je u Matuljima, u suradnji s FLAG-om Vela vrata i LAG-om…
Više...